Hattori Kama

A son of Hattori Yasukiyoshi.1


  1. Kacem Zoughari, Takamatsu Toshitsugu, Ninja Master of the 20th Century, (Paris: Ryugi Shuppan, 2021), 41