Fujita Seiko

He lived from 1898 to 1966. One of three men interviewed by Koizumi Shizuo​ for Tokyo Sports Journal​.1


  1. Kacem Zoughari, Takamatsu Toshitsugu, Ninja Master of the 20th Century, (Paris: Ryugi Shuppan, 2021), 12