Kuki Takaharu

Established the Kodō Senyōkai​ in 1919.1


  1. Kacem Zoughari, Takamatsu Toshitsugu, Ninja Master of the 20th Century, (Paris: Ryugi Shuppan, 2021), 31.